รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 17:05:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
KBSPIF
แหล่งข่าว
KBSPIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.PIT 0059/2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เรื่อง   การเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ 
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล
แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี
(KBSPIF) ประจำปี 2564

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ 
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล
แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี
(KBSPIF) ประจำปี 2564

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี(KBSPIF)("กองทุนรวม")
ได้จัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณารับทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ที่ผ่านมา
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เก
ี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2564 นั้น
บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทจัดการได้รวบรวมคำถามและจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่คำถามและคำตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.ktam.co.th)
และของกองทุนรวม (www.kbspif.com) ตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

               ขอแสดงความนับถือ                     (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผู้จัดการ


หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9          
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้