รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม(แก้ไข)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 016/2564        
 วันที่ 8 มิถุนายน 2564

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม (เพิ่มเติม)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ รายละเอียดตั๋วBE และ เงินให้กู้ยืม

  ตามที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท เพลนเน็ตฯ และ บริษัทกรุงไทยแลนด์ฯ 
เพื่อติดตามการชำระหนี้โดยจดหมายลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ
ได้รับจดหมายตอบกลับจากทั้งสองบริษัทดังนี้
1.  บริษัท เพลนเน็ตฯ ได้ส่งจดหมายตอบกลับมาลงวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยบริษัทเพลนเน็ตฯ ได้ชี้แจงว่า 
บริษัทเพลนเน็ตฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทำให้ทุกธุรกิจของบริษัทเพลนเน็ตฯ กำลังประสบปัญหากับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ส่งผลกระทบต่อทุกคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับทุกธุรกิจ และธุรกิจบริษัท
อย่างน้อยที่สุดสถานการณ์การแพร่ระบาดคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564 และในขณะนี้ทางบริษัทพลนเน็ตฯ
 ยังไม่สามารถชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จึงได้ขอเสนอเงื่อนไขดังนี้
1.1.  ขอให้บริษัทฯ ต่อตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 1,072.16 ล้านบาทออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดอกเบี้ย
 6.50% ต่อปี
1.2.  ใช้ทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวที่มีมูลค่าเท่ากับภาระหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1,072.16 
ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยมาประเมินมูลค่าเพื่อตีทรัพย์ชำระหนี้ ณ
วันที่บริษัทเพลนเน็ตส่งจดหมายมายังไม่ได้ระบุทรัพย์สินที่จะนำมาตีทรัพย์ชำระหนี้
โดยจะส่งรายละเอียดมาให้ภายหลัง
และในส่วนที่จะพิจารณาบริษัทใดประเมินก็ขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์ที่จะนำมาตีทรัพย์เป็นทรัพย์ประเภทใด
จึงจะทราบว่าจะให้บริษัทใดเป็นผู้ประเมินทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีทรัพย์ที่นำมาชำระเป็นหุ้น
บริษัทฯได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
(ที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.) เป็นผู้ประเมิน
ความเห็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติข้อเสนอตามที่บริษัทเพลนเน็ตฯเสนอมา
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทุกบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงได้พิจารณาอนุมัติตามที่บริษัท เพลนเน็ตฯ เสนอมา
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท เพลนเน็ตฯ 
มีศักยภาพและมีทรัพย์สินที่จะนำทรัพย์มาชำระหนี้ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2564 เพื่อให้ทางบริษัทเพลนเน็ตฯ ส่งรายละเอียดทรัพย์ที่จะนำมาตีทรัพย์ชำระหนี้
โดยปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับ ทั้งนี้บริษัทฯ 
ได้รับรายละเอียดทรัพย์สินดังกล่าวแล้วจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
(คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน 2564)
และจะรายงานความคืบหน้าในการพิจารณาทรัพย์สินดังกล่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
2.  บริษัท กรุงไทยแลนด์ฯได้ส่งจดหมายตอบกลับมาลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้ส่งข้อเสนอมาดังนี้
2.1.     ขอให้บริษัทฯ ต่อสัญญากู้ยืมอกกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 412.14 ล้านบาท 
มีดอกเบี้ย 6%ต่อปี
2.2.     ขอนำหลักประกันมาตีทรัพย์ชำระหนี้และภาระหนี้คงเหลือเท่าไร 
จะนำทรัพย์ชำระให้เต็มมูลค่าภาระหนี้จำนวน

412.14 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ณ วันที่บริษัทกรุงไทยแลนด์ฯ 
ส่งจดหมายมายังไม่ได้ระบุทรัพย์สินที่จะนำมาตีทรัพย์ชำระ หนี้ โดยจะส่งรายละเอียดมาให้ภายหลัง
และในส่วนที่จะพิจารณาบริษัทใดประเมินก็ขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์ที่จะนำมาตีทรัพย์เป็นทรัพย์ประเภทใด
จึงจะทราบว่าจะให้บริษัทใดเป็นผู้ประเมินทรัพย์ดังกล่าว
  ความเห็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติข้อเสนอตามที่บริษัทกรุงไทยแลน์ฯเสนอมา
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทุกบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงได้พิจารณาอนุมัติตามที่บริษัท กรุงไทยแลนด์ฯ เสนอมา
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท กรุงไทยแลนด์ฯ 
มีศักยภาพและมีทรัพย์สินที่จะนำทรัพย์มาชำระหนี้ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2564 เพื่อให้ทางบริษัท กรุงไทยแลนด์ฯ ส่งรายละเอียดทรัพย์ที่จะนำมาตีทรัพย์ชำระหนี้
โดยปัจจุบันบริษัทฯยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้รับรายละเอียดทรัพย์สินดังกล่าวแล้วจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
(คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน 2564)
และจะรายงานความคืบหน้าในการพิจารณาทรัพย์สินดังกล่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป


  ขอแสดงความนับถือ

  

 (นายชำนาญ วังตาล )   (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)  
    กรรมการ                        กรรมการ
  

เอกสารแนบ
รายละเอียดตั๋วBE และ เงินให้กู้ยืม ณ 31 มีนาคม 2564
ลำดับที่  ผู้ออกตั๋ว/สัญญาเงินกู้  เลขที่ตั๋ว  วันที่ออก  วันครบกำหนด  อัตราดอกเบี้ย  ยอดเงิน
1  บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  สัญญาเงินกู้     30-ก.ย.-64  6  412,144,693.51
2  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN001/2021  31-มี.ค.-64  30-ก.ย.-64  6.5  420,376,984.22
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN002/2021  31-มี.ค.-64  30-ก.ย.-64  6.5  254,646,797.01
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN003/2021  31-มี.ค.-64  30-ก.ย.-64  6.5  59,527,822.67
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN004/2021  31-มี.ค.-64  30-ก.ย.-64  6.5  96,579,142.41
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN005/2021  31-มี.ค.-64  30-ก.ย.-64  6.5  85,674,592.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN006/2021  31-มี.ค.-64  30-ก.ย.-64  6.5  75,296,505.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN007/2021  31-มี.ค.-64  30-ก.ย.-64  6.5  69,762,134.47
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN008/2021  31-มี.ค.-64  30-ก.ย.-64  6.5  10,296,032.72
            1,484,304,704.01

ผลตอบแทนจากตั๋วBE และเงินให้กู้ยืม ณ 31 มีนาคม 2564
ลำดับ  บริษัท   ผลตอบแทน
1  บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  99,891,443.35
2  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์*  12,899,136.97
3  บมจ.วินเทจ วิศวกรรม*  16,716,725.95
4  บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  220,406,828.84
5  บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค*  7,147,894.28
   รวม  357,062,029.39
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้