รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SPX28P2109E เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
SPX28P2109E
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (MACQ)
ชื่อย่อ DW                      : SPX28P2109E
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา S&P 500 Index 
ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2564
ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น E
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 มิ.ย. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 245,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา S&P 500 Index (SPX)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 245,000,000.00
ตัวคูณดัชนี (ดอลลาร์สหรัฐ : จุดของดัชนี)        : 0.0002
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 4,000.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                  : 
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้า
ย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 Index Series ID SPX September 2021
ที่ประกาศโดย The Chicago Mercantile Exchange Inc.
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 14 ก.ย. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 17 ก.ย. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 20 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 22 ก.ย. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 22 ก.ย. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 22 ก.ย. 2564
วันที่พ้นสภาพ                     : 23 ก.ย. 2564
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี
 จำกัด (MCSSPL)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
URL ข้อมูลราคาดัชนี                  : Futures Price: 
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500.html
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________