รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 12:42:00
หัวข้อข่าว
ข้อมูลทรัพย์สิน และการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
SSPF
แหล่งข่าว
SSPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ประกาศ
ข้อมูลทรัพย์สิน และการประเมินค่าทรัพย์สิน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร


รายละเอียดทรัพย์สิน และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์  รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สิน  ที่ดินโฉนดเลขที่ 4788 , 7014 และ 18174 รวม 3 แปลง
เนื้อที่รวม 1-3-31 ไร่ หรือ 731 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน สูง 25 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ที่ตั้งทรัพย์สิน  เลขที่ 9/9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
ชื่อบริษัทประเมิน  บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
มูลค่าทรัพย์สิน
จากการประเมิน  1,806,486,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาท)
วันที่ประเมิน/สอบทานล่าสุด  วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
วิธีการประเมินมูลค่า  ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
ซึ่งได้มาจากผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของรายได้สุทธิโดยพิจารณาจากระยะเวลาประมาณการ 10 ปี
และมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ ปลายปีที่ 10
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประเมินหรือรายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินได
้ที่บริษัทจัดการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5778 www.krungsriasset.com
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้