รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 09:25:00
หัวข้อข่าว
เพิ่มทุน รายการได้มา และเกี่ยวโยงกัน กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
KOOL
แหล่งข่าว
KOOL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มิ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 06 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 มิ.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 มิ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ถ่ายทอดสดจาก 
ห้องประชุม 2 บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

1.บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 102,130,000 หุ้น 
เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด มูลค่า 61,278,000 บาท
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จำนวนไม่เกิน 170,350,000 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นบริษัท 
แคปปิตอลลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด จ านวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
 มูลค่า 102,210,000 บาท
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

1.อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ 
จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ
จะชำระค่าตอบแทนจำนวน 61,278,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซื้อหุ้น บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี 
จำกัด จำนวน
39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวน 102,210,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 530,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 530,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
บุคคลในวงจำกัดอื่น ที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 530,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 42.40
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 530,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
1.บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 102,130,000 หุ้น 
เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด มูลค่า 61,278,000 บาท
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จำนวนไม่เกิน 170,350,000 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นบริษัท 
แคปปิตอลลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด จ านวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
 มูลค่า 102,210,000 บาท
3. บุคคลในวงจำกัดอื่น ที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ จำนวน 257,520,000 หุ้น 
และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในข้อ 1. และ 2 ก็จะนำมาจัดสรรแก่เพิ่มเติมแก่บุคคลในวงจำกัดด้วย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้