รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 08:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AEC เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,284,871,528.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,284,871,528
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,284,871,531.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,284,871,531
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : นางสาวสุทธาทิพย์ บุญรักษ์เจริญ
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันเสนอขาย                     : 31 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________