รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 08:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
NRF
แหล่งข่าว
NRF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 11 มิ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 มิ.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 มิ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 11 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 7,643,892
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 7,643,892
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : ผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 2 ราย ของ GTH คือ 
น.ส.ภริตพร เครือโสภณ และนายนพดล ศรีสุวรรณ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 7,643,892
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (แก้ไข)          : 0.54
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 7,643,892
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันแลกเปลี่ยนหุ้น (Exercise Date) คิดเป็นมูลค่าระหว่าง 62.91 
ล้านบาทแต่ไม่เกิน 77.8 ล้านบาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้