รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2564 08:11:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2564
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 เม.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
14 มิถุนายน 2564


เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2563/2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 3 ปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 57.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 3 ปี
2562/2563 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 55.89 ล้านบาท เป็นจำนวน 1.46 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.61
โดยรายได้ในไตรมาส 3 ของปีปัจจุบันและปีก่อน ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19
ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีการชะลอการสั่งซื้อ เลื่อนระยะเวลาการรับมอบสินค้า
ตลอดจนมีการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง
และส่งผลให้รายได้สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2563/2564 ปรับลดลงด้วย โดยลดลง 77.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.11
เป็น 164.09 ล้านบาท จาก 241.70 ล้านบาท ในปี 2562/2563
จากการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของรายได้ในรอบบัญชีปัจจุบัน ทำให้ในไตรมาส 3 
กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 2.72 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากขาดทุน 5.37 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3
ปี 2562/2563
อันเป็นผลมาจากการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทที่ทำให้กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
อย่างไรก็ดีจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้รอบ 9 เดือนของปี
2563/2564 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8.28 ล้านบาท ลดลงจากกำไร 8.01 ล้านบาท ในปี 2562/2563
เท่ากับ 16.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 203.37
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายหลายรายการลง
แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทยังไม่เพิ่มขึ้น
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมกับรายจ่ายคงที่ได้
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้