รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 17:53:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
PACO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance                             
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7UP      14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 4 7UP-W4     14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)   BEAUTY     14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JCK      14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 
JCK-W6     14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) PACO      14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)        U       14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)        U-P      14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 U-W4      14 
มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
 -                     -        -     -

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance                 
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)      MVP      14 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
 -                     -        -     -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance       
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
 -                     -        -     -
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
 -                     -        -     -

หมายเหตุ                                     
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance 
เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า 
ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า 
ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
(ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ 
อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย
และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น
______________________________________________________________________