รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 17:51:00
หัวข้อข่าว
1. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารต่าง ๆ 2.ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

1.   เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ 
จำกัด (ญี่ปุ่น)  ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Sumitomo Mitsui Banking Corporation,  Mizuho
Bank, Ltd.  และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 63,000,000.- บาท
ซึ่งลดลงจากวงเงินเดิม 70,560,000.- บาท
  เนื่องจากบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ได้ทยอยคืนเงินกู้ระยะยาว จำนวน 108 ล้านบาท 
คงเหลือวงเงินกู้ระยะยาว 900 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด  ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าว
เป็นเงินทุนหมุนเวียน  ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2.   เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันบริษัท ทรานสคอสมอส  (ไทยแลนด์)  จำกัด  
ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 80 ล้านบาท
และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย  30.00%
จำนวน 24.00 ล้านบาท ให้กับบริษัท Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) บริษัทฯ
ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 7,200,000.- บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้