รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 17:22:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ B52-W3
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
B52
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : B52-W3
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.2418
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.0336
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.b52.co.th/document/other_information/Notification_the_exercise_of_B52-W3_No_1.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7B, 7C,
7D, 7I ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวนราวดี วรวณิชชา
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้