รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 17:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
หลักทรัพย์
MILL
แหล่งข่าว
MILL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MILL-W4
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.735
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.268
วิธีการใช้สิทธิ                     : www.millconsteel.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : สำนักงานสาขาที่ 2 (อาคารธนิยะพลาซ่า) ของบริษัท 
มิลล์คอน
สตีล
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02-652-3333
ต่อ 259 โทรสาร : 02-632-9899
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้