รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BANP13P2110B เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(KGI)
ชื่อย่อ DW                      : BANP13P2110B
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บ้านปู 
จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม
2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 14 มิ.ย. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 120,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 120,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 1 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 9.20
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 13 ก.ย. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 20 ต.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 21 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 26 ต.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 26 ต.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพ                     : 27 ต.ค. 2564
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(KGI)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________