รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 12:46:00
หัวข้อข่าว
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดตามแบบมอบอานาจทั่วไป (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SELIC
แหล่งข่าว
SELIC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 28,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 28,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 16,666,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 3.64
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 5,667,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 1.24
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 5,667,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 1.24
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 11 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2564
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 28,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้