รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 08:37:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ASK เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
ASK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,759,478,200.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 351,895,640
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 175,947,820
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,639,217,300.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 527,843,460
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 5.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 17.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 19 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________