รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 08:34:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TRITN เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 964,795,048.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,647,950,485
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,479,601,449
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,112,755,193.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,127,551,934
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TRITN-W3) จำนวน 
1,479,202,274 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,479,601,449 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00027
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.24993
วันใช้สิทธิ                      : 28 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________