รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 08:14:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AKR เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
AKR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (AKR)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,074,631,523.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,343,289,404
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 128,243,452
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,177,226,284.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,471,532,856
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.80000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AKR-W1) จำนวน 
128,243,452 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 128,243,452 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 28 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________