รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 08:01:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "NP" และขึ้นเครื่องหมาย "NR" หลักทรัพย์ SHREIT
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 11 มิ.ย. 2564
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 11 มิ.ย. 2564
เหตุผล                       :
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้พิจารณางบการเงินไตรมาส 2 - 3 ปี 2563 และงบการเงินปี 2563 ของ 
SHREIT แล้ว
ไม่พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินงวดดังกล่าวเกิดจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร
หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
______________________________________________________________________