รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 06:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ UWC เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
UWC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,316,252,588.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,162,525,880
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,162,525,880
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,632,505,176.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 26,325,051,760
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.04
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 28 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 08 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________