รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2564 07:37:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งข่าวปิดโฮมโปร สาขารัชดาภิเษกชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน
หลักทรัพย์
HMPRO
แหล่งข่าว
HMPRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน  บริษัทได้ให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองเชิงรุก 
โดยต้องการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าและพนักงานของ "โฮมโปร สาขารัชดาภิเษก"

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า จะปิดดำเนินการ "โฮมโปร สาขารัชดาภิเษก" ชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน 
ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองพนักงานทั้งหมดอีกครั้ง และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด (Deep cleaning)
พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ โฮมโปรทุกสาขาได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้า และพนักงาน
ได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยลูกค้ายังสามารถซื้อสินค้าได้ที่สาขาใกล้เคียง Chat&Shop4You ของสาขา
ช่องทาง Call Center (1284) หรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้