รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2564 18:15:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
ASK
แหล่งข่าว
ASK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 มิ.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 175,947,820
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 17.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 19 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 175,947,820
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 175,947,820
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 175,947,820
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 2,991,112,940.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,970,071.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 250,000 บาท
ค่าบริการตัวแทนรับจองหุ้นเพิ่มทุน 1,396,300 บาท
ค่าบริการนายทะเบียน 201,271 บาท
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 58,145 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 64,355 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 2,989,142,869.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายถัง ไล่ หวัง
ตำแหน่ง                       : กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

นายยิง ฮุย เชน
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้