รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2564 07:49:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ INTUCH เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,206,509,426.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,206,509,426
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 89,121
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,206,598,547.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,206,598,547
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 5) จำนวน 89,121 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 89,121 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 53.806
วันใช้สิทธิ                      : 01 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________