รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ALL เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
(ALL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 638,703,703.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 638,703,703
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,736,111
ทุนใหม่ (บาท)                    : 640,439,814.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 640,439,814
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 1,736,111 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 347.2222
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 2.88
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________