รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2564 17:04:00
หัวข้อข่าว
การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของ ACC B52 GLOCON KWG TCMC TPCS และ W
หลักทรัพย์
KWG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ACC)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจเดิม                    : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่                    : พลังงานและสาธารณูปโภค
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (B52)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจเดิม                    : แฟชั่น
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : บริการ
หมวดธุรกิจใหม่                    : พาณิชย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจเดิม                    : บรรจุภัณฑ์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจใหม่                    : อาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KWG)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจเดิม                    : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจใหม่                    : ประกันภัยและประกันชีวิต
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจเดิม                    : วัสดุก่อสร้าง
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจใหม่                    : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) (TPCS)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจเดิม                    : แฟชั่น
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจใหม่                    : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจเดิม                    : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจใหม่                    : อาหารและเครื่องดื่ม
ลักษณะธุรกิจ                     :
วันที่มีผล                      : 11 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________