รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2564 09:20:00
หัวข้อข่าว
(แก้ไข template) การจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (ESOP) การลดทุน การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
BTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มิ.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มิ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : E-AGM
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 27 ก.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 23 ก.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.16
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 4.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 11 ส.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 650,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 650,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 4.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 650,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 4.94
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 4,626,855,895
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 4,626,855,895
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 4.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)           : 4,626,855,895
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 658,407,985
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 658,407,985
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 20 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 27 ก.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 23 ก.ค. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : BTS-W6
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 9.90
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 1,316,815,970
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 1,316,815,970
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 10 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 27 ก.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 23 ก.ค. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : BTS-W7
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 11.90
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 2,633,631,940
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 2,633,631,940
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 5 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 27 ก.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 23 ก.ค. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : BTS-W8
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 14.90
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 18,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 18,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : BTS-WF
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส
 กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (BTS-WF)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
หมายเหตุ                      :
เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF ราคาการใช้สิทธิเท่ากับราคาสูงสุดจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ บวกด้วย 0.05
บาท (5 สตางค์)
(1)  ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกัน 
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
(2)  ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 
วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-WF
(3)  ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 
วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
จะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ
และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.
39/2551 เรื่อง
การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ("ราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551") กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน 
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-WF คือ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART
ที่ www.setsmart.com)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้