รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2564 09:44:00
หัวข้อข่าว
(แก้ไข2) การจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (ESOP) การลดทุน การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
BTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 ก.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มิ.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มิ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : E-AGM
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 27 ก.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 23 ก.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.16
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 4.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 11 ส.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

5.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) และครั้งที่ 8 (BTS-W8)
รวมจำนวนไม่เกิน 4,608,855,895 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)  การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6") จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราการจัดสรร 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
(ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 มีอายุ
1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
ได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ
 9.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(2)  การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7") จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7
(ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 มีอายุ
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7
สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้น
ไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 11.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(3)  การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8") จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
(ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 มีอายุ
5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
ได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ
 14.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ (ก) 
พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 (ข) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารอื่น ๆ
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W8 ตามสมควร
ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
6.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2021
ชื่อ "ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (BTS-WF)" ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF")
จํานวนไม่เกิน 18,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ (ก)
พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
และวิธีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF เป็นต้น (ข) ลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน
และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ค)
ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF ตามสมควร
7.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 4.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ)
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
แผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว เป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัทฯ 
หากมีผู้ลงทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ
มีการเสนอและได้รับอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ
ำทุกปี แต่บริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
8.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,767,078,644.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 62,533,050,788.00 บาท 
เป็นจำนวน 52,765,972,144.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน
2,441,769,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1)  หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,100,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2563 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้
ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554
(2)  หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5) จำนวน 1,337,524,856 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
(3)  หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 
(BTS-WC) จำนวน 4,244,805 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
9.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,107,423,580.00 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 52,765,972,144.00 บาท เป็นจำนวน 73,873,395,724.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,276,855,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 
และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF (ค) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
10.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,276,855,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ดังต่อไปนี้
(1)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย
(2)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย
(3)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย
(4)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF โดยราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
BTS-WF จะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้
ตามวิธีการคํานวณที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย
(5)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 
เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว (ข)
กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด
ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา
ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน
และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ)
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร
ทั้งนี้ หากมีการเสนอขาย (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)
ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน
ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้