รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2564 09:22:00
หัวข้อข่าว
(แก้ไข) การจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (ESOP) การลดทุน การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
BTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ BTS 15081/2564
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรื่อง   การจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (ESOP) การลดทุน การเพิ่มทุน
และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษ
ัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)
  2.  สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
 โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7)
  3.  สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
 โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8)
  4.  สรุปสาระสําคัญของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2021
5.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
ด้วยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้
(1)  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,974.0
ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.15 บาท ต่อหุ้น)
(2)  รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 36.4 ล้านบาท (ครบ
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด)
(3)  พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2564 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตรา
0.31 บาท ต่อหุ้น (31 สตางค์ ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 4,081.0 ล้านบาท
(4)  พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.16 บาท ต่อหุ้น (16 สตางค์ ต่อหุ้น) 
หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวนประมาณ 2,106.9 ล้านบาท
(เงินปันผลทั้งหมดหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วจำนวน 1,974.0 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ
กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (หมายเหตุ: ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.16 บาท ต่อหุ้น (16 สตางค์ ต่อหุ้น)
ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้)
2.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
(1)  เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน  ประจำปี 2563  ประจำปี 2564
ประธานกรรมการ  80,000 บาท / เดือน  80,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ  67,000 บาท / เดือน  67,000 บาท / เดือน
กรรมการ  40,000 บาท / คน / เดือน  40,000 บาท / คน / เดือน

เบี้ยประชุม  ประจำปี 2563  ประจำปี 2564
คณะกรรมการ  ไม่มี  ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / ครั้ง  20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / คน / ครั้ง  20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ   ไม่มี  ไม่มี
(2)  รับทราบการงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (หมายเหตุ: 
บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสกรรมการรวมจำนวน 22.0 ล้านบาท
สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563)
3.  อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
(1)  นายสุจินต์ หวั่งหลี     กรรมการอิสระ
(2)  นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)  กรรมการอิสระ
(3)  นางพิจิตรา มหาพล    กรรมการอิสระ
(4)  นายไพศาล ธรสารสมบัติ    กรรมการอิสระ
4.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
(1)  นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 และ/หรือ
(2)  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ
(3)  นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.2 ล้านบาท
และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทราบว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 40
บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี
โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 41 บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 21.31 ล้านบาท
5.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) และครั้งที่ 8 (BTS-W8)
รวมจำนวนไม่เกิน 4,608,855,895 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)  การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6") จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราการจัดสรร 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
(ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 มีอายุ
1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
ได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ
 9.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(2)  การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7") จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7
(ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 มีอายุ
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7
สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้น
ไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 11.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(3)  การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8") จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
(ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 มีอายุ
5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8
ได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ
 14.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ (ก) 
พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 (ข) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารอื่น ๆ
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W8 ตามสมควร
ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
BTS-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
6.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2021
ชื่อ "ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (BTS-WF)" ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF")
จํานวนไม่เกิน 18,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ (ก)
พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
และวิธีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF เป็นต้น (ข) ลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน
และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ค)
ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WF ตามสมควร
7.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 4.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ)
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
แผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว เป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัทฯ 
หากมีผู้ลงทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ
มีการเสนอและได้รับอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ
ำทุกปี แต่บริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
8.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,767,078,644.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 62,533,050,788.00 บาท 
เป็นจำนวน 52,765,972,144.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน
2,441,769,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1)  หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,100,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2563 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้
ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554
(2)  หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5) จำนวน 1,337,524,856 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
(3)  หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 
(BTS-WC) จำนวน 4,244,805 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
9.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,107,423,580.00 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 52,765,972,144.00 บาท เป็นจำนวน 73,873,395,724.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,276,855,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 
และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF (ค) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
10.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,276,855,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ดังต่อไปนี้
(1)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย
(2)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย
(3)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย
(4)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF โดยราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
BTS-WF จะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้
ตามวิธีการคํานวณที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต
คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย
(5)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 
เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว (ข)
กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด
ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา
ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน
และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ)
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร
ทั้งนี้ หากมีการเสนอขาย (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)
ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน
ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
11.  อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพียงรูปแบบเดียว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2  พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2564
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
วาระที่ 5  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2565
วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) และครั้งที่ 8 (BTS-W8)
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2021
วาระที่ 10  พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วาระที่ 11  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,767,078,644.00 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 62,533,050,788.00 บาท เป็นจำนวน 52,765,972,144.00 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,441,769,661 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
วาระที่ 12  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 13  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,107,423,580.00 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 52,765,972,144.00 บาท เป็นจำนวน 73,873,395,724.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,276,855,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
วาระที่ 14  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 15  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) 
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) และครั้งที่ 8 (BTS-W8) (ข)
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2021 และ (ค) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วาระที่ 16  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
12.  อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 ____________________________________
นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้