รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2564 08:24:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ NER-W1
หลักทรัพย์
NER
แหล่งข่าว
NER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : NER-W1
วันใช้สิทธิ                      : 15 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.80
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : Website : www.nerubber.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายการตลาด
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) (สานักงานฝ่ายขาย)
เลขที่ 589/156 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 28
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ผู้ประสานงาน : น.ส.อวยพร กิตติกุศลธรรม หมายเลขโทรศัพท์
083-009-7500 / นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 098-585-7637
Website : www.nerubber.com
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง                       : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้