รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2564 17:03:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
ALL
แหล่งข่าว
ALL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 31 พ.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 10,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 40,000
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 349.406
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 2.862
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 28 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 3,494,060
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 156,120,779หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 พฤษภาคม 2564 โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคา 3.18 บาทต่อหุ้น
และราคาแปลงสภาพ 2.862 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้ง
หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ล
ะวันทำการ (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
ครั้งที่ 2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 80 ล้านบาท (80,000 หน่วย) 
โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
รวมจำนวน 30 ล้านบาท (30,000 หน่วย) และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 10 ล้านบาท (10,000 หน่วย)
คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 40 ล้านบาท (40,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายธนากร ธนวริทธิ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายดุษฎี เล็กยิ้ม
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้