รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2564 09:12:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง (เพิ่มเติม)                   : ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot (แก้ไข Template)
รายละเอียด (เพิ่มเติม)                 :
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("COMAN" หรือ "บริษัทฯ") 
ขอชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้น COMAN
ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนรวม 27,600,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อ และผู้ขาย และการเข้าเกณฑ์ Tender
Offer
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ณ 
ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ
การบริหารงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หากบริษัทฯ มีข้อมูลเพิ่มเติมจะชี้แจงให้ทราบภายหลัง


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้