รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2564 17:07:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ MM
หลักทรัพย์
MUD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ MM
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (MM)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : MM
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : MUD
วันที่มีผล                      : 01 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________