รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2564 08:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF) ประจำปี 2564
หลักทรัพย์
TU-PF
แหล่งข่าว
TU-PF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ย.ท. 01385/2564
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล 
คอมเพล็กซ์  (TU-PF) ประจำปี 2564

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF)
("กองทุนรวม") ได้พิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1.  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ
2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599
โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม 
และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,005,000 บาท 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้