รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2564 08:24:00
หัวข้อข่าว
31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CGD-W4
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 4 (CGD-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 31 พ.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 04 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 25 มิ.ย. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 01 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 24 มิ.ย. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 26 มิ.ย. 2564
สิทธิ
______________________________________________________________________