รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2564 07:50:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MINT-W9 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : MINT-W9
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 28 พ.ค. 2564
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 162,211,704
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 31.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (7 
พฤษภาคม 2564)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 16 ส.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 ก.พ. 2567
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ MINT-W9
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ MINT-W9
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________