รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2564 18:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท APURE-W2
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
APURE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : APURE-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
อกริเพียว
โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 4.827
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 4.769
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.03582
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.04845
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผล ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิมโดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก
 - จ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการ
ดำเนินงานในงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 -31 มีนาคม 2564
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 27 พ.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
"APURE-W2" (การใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://apureholdings.com/th/
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการ

น.ส. สินีมาศ โสตภิภาพนุกูล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้