รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2564 07:54:00
หัวข้อข่าว
28 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ APEX
หลักทรัพย์
APEX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 28 พ.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ APEX ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป และเนื่องจาก APEX เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance)
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายไ
ด้ตามปกติ
______________________________________________________________________