รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2564 07:52:00
หัวข้อข่าว
รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
หลักทรัพย์
TU-PF
แหล่งข่าว
TU-PF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ย.ท. 01383/2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เรื่อง  รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนกา
รจัดประชุมสามัญประจำปี 2564

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  หนังสือเลขที่ ย.ท. 00919/2564 เรื่อง 
การนำส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์
(TU-PF) แทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยลงทุน ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์
(TU-PF) ("กองทุน") ได้ส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานดังกล่าวได้
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือฉบับที่อ้างถึงนั้น
บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า 
มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำถามมายังบริษัทจัดการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานดังกล่าว
บริษัทจัดการได้สรุปประเด็นคำถามและตอบคำถามดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สรุปประเด็นคำถามของผู้ถือหน่วยลงทุนและคำตอบ
1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอให้เจรจาต่อรองกับผู้สอบบัญชีขอลดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เหลือไม่เกิน 750,000 
บาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยหากผู้สอบบัญชีไม่ช่วยเหลือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอให้บริษัทจัดการพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่มีคุณสมบัติมาทำการแทน
  ตอบ  บริษัทจัดการได้เจรจาต่อรองราคาค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีแล้ว 
ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าการสอบบัญชีมีงานที่ต้องทำเป็นจำนวนมาก ราคาที่เสนอ คือ 1,005,000 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณที่ต้องทำแล้ว ไม่อาจปรับลดให้ได้
สำหรับการหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้เริ่มงานการสอบบัญชีประจำปี 2564 ไปบ้างแล้ว
การหาผู้สอบบัญชีรายใหม่มาทดแทนรายเดิมที่ทำงานไปแล้ว ทำให้กองทุนต้องชำระค่าสอบบัญชีให้ผู้สอบรายเดิม
และ ผู้สอบรายใหม่ อันเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับกองทุน
บริษัทจัดการจึงเห็นว่าไม่ควรจัดหาผู้สอบบัญชีรายใหม่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้