รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2564 07:50:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SST เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
SST
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST)
ทุนเดิม (บาท)                    : 501,387,864.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 501,387,864
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 25,068,572
ทุนใหม่ (บาท)                    : 526,456,436.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 526,456,436
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 20 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________