รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2564 13:15:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ APEX-W1
หลักทรัพย์
APEX
แหล่งข่าว
APEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 24 พ.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : APEX-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 09 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 07 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 15 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.40
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 01 ก.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.apexpcl.com/investor-relations/shareholder-information/information-for-the-warrant-holde
rs-apex-w1
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 โซนเอ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 02-636-2465 - 70 โทรสาร (66) 02-636-
2471
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมายเหตุ                      :
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี 
นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวัน
ทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการมช้สิทธิดังกล่าว)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้