รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2564 12:43:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
TU-PF
แหล่งข่าว
TU-PF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30
 เมษายน 2564
ชื่อ                         : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม 
เรสซิเดน
ท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 เม.ย. 2564
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 1.8411
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 191,903,754.50
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                : 630,016,181.14
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 104,229,800.0000
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายประหยัด ตันสืบเชื้อสาย,นางสาวเย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,ผู้อำนวยการอาวุโส(2)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้