รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2564 07:57:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 5,191,597,430.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,191,597,430
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,889,467
ทุนใหม่ (บาท)                    : 5,195,486,897.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,195,486,897
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W6) จำนวน 78,170 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,280 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.027
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 41.878
วันใช้สิทธิ                      : 17 พ.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W7) จำนวน 
3,809,187 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,809,187 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 21.60
วันใช้สิทธิ                      : 17 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________