รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2564 07:26:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ INSET เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
INSET
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 280,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 560,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 55,999,966
ทุนใหม่ (บาท)                    : 307,999,983.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 615,999,966
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________