รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2564 08:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CCET เริ่มซื้อขายวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
CCET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) (CCET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,554,765,675.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,554,765,675
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 401,866,658
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,956,632,333.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,956,632,333
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 12 : 1
จัดสรรรเพื่อ                     : 
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 20,595,181 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน
22,304,569 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.083
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.994
วันใช้สิทธิ                      : 10 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 20 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________