รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2564 17:10:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ BLISS
หลักทรัพย์
BLISS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ BLISS
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่มีผล                      : 21 พ.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
- ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) BLISS INTELLIGENCE PUBLIC COMPANY LIMITED
- ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามชื่อบริษัทใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________