รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2564 08:33:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ NSL เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
NSL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (NSL)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : NSL
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ                      : อาหารและเครื่องดื่ม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 19 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 19 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 300,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 300,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 300,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 75,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 75,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 12.00
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 11 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารรองท้อง และขนมขบเคี้ยว 
รวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ NSL จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________