รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2564 20:05:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (META-W5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
META
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 33/4 ชั้น 36 
อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 510,054,955
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 510,054,955
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 382,541,216
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 127,513,739
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 มี.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 มี.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 318,784,347
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 318,784,347
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 4 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 02 มิ.ย. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date) (แก้ไข)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 01 มิ.ย. 2564
(แก้ไข)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : META-W5
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 5
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 1.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                      :
นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W5
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W5 วิธีการชำระราคา วันใช้สิทธิ
และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W5
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W5
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W5
การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W5
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
 ทั้งนี้วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W5 (Record Date)
จะถูกกำหนดในภายหลัง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 318,784,347
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 318,784,347
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 318,784,347
หมายเหตุ                      :
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 318,784,347 หุ้น 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (META-W5)
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้