รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์
CCET
แหล่งข่าว
CCET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 17 พ.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 379,563,806
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 12 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 379,562,089
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 1,717
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุน จำนวน 
1,717 หุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 379,563,806
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 379,562,089
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 1,717
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้