รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2564 08:26:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญบริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น จำกัด จนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
SK
แหล่งข่าว
SK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญบริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น
 จำกัด จนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญบริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น
 จำกัด จนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้