รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2564 08:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมบริเวณถนนวิทยุและซอยสมคิด กรุงเทพมหานคร
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
  
ที่ 51/2564/019

แจ้งการร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมบริเวณถนนวิทยุและ
ซอยสมคิด กรุงเทพมหานคร

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ในปี 2561 บริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ฮ่องกงแลนด์ จำกัด ("CHKL") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท 
ซีอี โฮลดิ้ง จำกัด ("CE Holding") (บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล) และบริษัท เอชเคแอล (ไทย ดีเวลลอปเม้นท์)
จำกัด ("HKL (Thai Development)") (บริษัทในกลุ่มฮ่องกงแลนด์) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49
ตามลำดับ ได้เข้าซื้อที่ดินสถานทูตอังกฤษ ตั้งอยู่ระหว่างถนนวิทยุและซอยสมคิด กรุงเทพมหานคร
จำนวนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 23 ไร่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมนั้น
ต่อมา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ
จึงได้จัดตั้งบริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ HKL (Thai
Development) เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมบนที่ดินแปลงดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2562
จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุนและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
จึงมีมติอนุมัติการร่วมลงทุนใน CHKL โดยมีสัดส่วนได้เสียการลงทุนสุทธิในโครงการร้อยละ 25
ด้วยการเข้าร่วมลงทุนผ่าน CE Holding (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท 
ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ("HCDS") ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ)
ซึ่งจะทำให้การถือหุ้นใน CHKL มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง บริษัทฯ HCDS และ HKL (Thai Development)
เป็นร้อยละ 25:26:49 ตามลำดับ
โดยการร่วมลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม
ซึ่งประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้าจำนวน 1 อาคาร สูง 8 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 70,000 ตารางเมตร
และโครงการอาคารสำนักงานจำนวน 2 อาคาร สูง 36 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 140,000 ตารางเมตร
คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 13,873
ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 5 ปี และจะแล้วเสร็จภายในปี 2569
ทั้งนี้ การลงทุนในส่วนของบริษัทฯ 
ดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้