รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2564 18:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาลลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อย
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
ที่ 51/2564/018
แจ้งกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาลลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อย
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 
แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564   
ได้มีมติแต่งตั้งให้นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายความเสี่ยง
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้